Dobrodošli

Oglas za poslove voditelja računovodstva Kninskog muzeja

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Kninskog muzeja oglašavamo uvjete natječaja za radno mjesto voditelja računovodstva Kninskog muzeja prema slijedećim uvjetima:

 •  stručna sprema završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ekonomskog mjera sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
 •  poznavanje rada na računalu.
 •  poželjno radno iskustvo: 1 godina rada na računovodstvenim poslovima.
 •  položen vozački ispit B kategorije.
 • poznavanje engleskog jezika.
 • rad na neodređeno vrijeme( probni rad 3 mjeseca).

Uz prijavu potrebno je priložiti sljedeće isprave:

 •  životopis,
 •  dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
 •  dokaz o stručnom znanju – stupnju obrazovanja (svjedodžba),
 •  dokaz o ukupnom radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO,
 •  dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda, rješenje, ugovor o radu, odnosno druga isprava iz koje je jasno razvidno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke),
 •  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN (ne starije od 6 mjeseci),
 •  vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN, ovjerenu kod javnog bilježnika,
 •  dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, potvrda, izjava ili druga isprava iz koje je razvidno poznavanje rada na računalu.).
 •  Ponude se šalju na adresu: Kninski muzej, fra Luje Maruna 1 22300 Knin s naznakom: za natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima natječaja bit će pozvani na razgovor i provjeru pred stručnim povjerenstvom.

Oglas će se objaviti putem HZ za zapošljavanje Knin, te sredstava informiranja Kninskog muzeja

Trajanje oglasa je 8 radnih dana od dana objave, odnosno, od 21.06.2018. do 04.07.2018.

Poslovi i radni zadaci

 •  praćenje i tumačenje zakonskih propisa iz svog djelokruga rada,
 •  organizacija rada u računovodstvu i koordiniranje rada s ostalim službama uz odgovornost za rad računovodstva,
 •  sastavljanje financijskih izvještaja i njihovo tumačenje nadležnima,
 •  izrađivanje nacrta financijskog plana, prijedloga završnog računa, periodičnih obračuna i praćenje kretanja plaća,
 •  kontrola i nadzor financijskog, materijalnog i blagajničkog poslovanja,
 •  kontrola financijske dokumentacije, kontiranje, knjiženje, usklađivanje financijskih
  dokumenata,
 •  vođenje financijskog knjigovodstva i odgovornost za uredno knjiženje poslovnih događaja,
 •  izrada financijsko planske analize poslovanja Muzeja,
 •  sastavljanje periodičnih obračuna i završnog računa, odgovornost za točnost, ispravnost i
  predaju na vrijeme,
 •  briga o izvršenju obveza prema državi,
 •  kontroliranje rada i davanje uputa kod inventura i podnošenje izvještaja,
 •  izrada obračuna amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava,
 • analitičko knjiženje i evidentiranje osnovnih sredstava,
 •  obračunavanje i svi poslovi u svezi isplata plaća i naknada plaća,
 •  briga o pravovremenoj isplati plaće,
 •  knjiženje plaća,
 •  izrada statističkih izvještaja za plaće i dostava poreznoj upravi,
 •  izrada ostalih statističkih izvještaja,
 •  suradnja s bankama i FINOM,
 •  izrada financijskih izvještaja za banku i upravno vijeće,
 •  ispunjava virmane za banku,
 •  vrši obračun autorskih honorara i ugovora o djelu,
 •  svi poslovi oko obnavljanja polica osiguranja za osnovna sredstva,
 •  vođenje evidencija sitnog inventara i potrošnog materijala,
 •  vođenje arhive financijske dokumentacije,
 •  kontrola, potpisivanje dokumentacije i osiguranje ispravnosti iste,
 •  daktilografski poslovi vezani uz financijsko poslovanje,
 •  evidencija i pregled utroška financijskih sredstava prema programu rada po odjelima i
  pravdanje tih sredstava uz dogovor sa ravnateljem,
 •  usklađivanje financijskih sredstva s namjenom i izvorima i vršenje kontrole likvidnosti,
 •  ažurno praćenje naplate potraživanja i dugovanja Muzeja,
 •  rad sa strankama,
 •  odlaganje, čuvanje i predaja na arhiviranje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga,
 •  briga o zaštiti imovine Muzeja iz svoga djelokruga rada,
 •  provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, kao i sigurnosti posjetitelja i imovine
  Muzeja u okviru svoga djelokruga rada,
 •  potpuna suradnja, u svezi poslova Riznice, s nadležnom financijskom službom Grada Knina.
 •  obavljanje i ostalih poslova, koji po prirodi posla i propisane stručne spreme spadaju u poslove voditelja računovodstva, odnosno po uputama i nalogu ravnatelja Muzeja.

Post a comment

Facebook